Zapytanie ofertowe nr 01/02/2018Zapytanie ofertowe nr 01/02/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 

Arpack Polska Sp. z o.o.  składa zapytanie związane z robotami budowlanymi dotyczącymi budowy hali produkcyjno- magazynowej w ramach realizacji projektu, zgodnie z poniższym opisem oraz załącznikami:

 
 
Nazwa projektu Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R
Nr projektu POIR.03.02.01-08-0002/17-00
Tytuł zamówienia Zapytanie ofertowe nr  01/02/2018 na wykonanie robót budowlanych  związanych z:

1. wykopami pod fundamenty, podwaliny, doki oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi z utylizacją. Należy ująć wykonanie wykopów po wykonaniu 20 cm stabilizacji gruntu rodzimego cementem do RM=2,5 MPa.

Uwaga: Wykopy muszą być wykonane od poziomu -0,2 m poniżej poziomu posadzki

2. wykonaniem podbudowy pod fundamenty z betonu klasy C8/10 o grubości 10 cm.

3.  wykonaniem fundamentów, podwalin oraz konstrukcji żelbetowej doków wraz z zasypaniem piaskiem z dowozu i zagęszczeniem w okolicach wykopów do poziomu spodu posadzki (tj. do poziomu -0,2 m) do IS=0,98.

4. dostawą i montażem słupów prefabrykowanych zgodnie z rysunkiem KW002 RZUT PRZYZIEMIA, na którym wskazano rzeczywiste wysokości słupów oraz rysunkiem KW201, na którym wskazano zbrojenie słupa S.01.01; zbrojenie pozostałych słupów jest analogiczne.

 

ISTOTNE INFORMACJE:

- dobór ilościowy należy przyjąć zgodnie z rysunkiem KW001 RZUT FUNDAMENTÓW z wyłączeniem płyty PF1 oraz komory technicznej KT01;

- dla ław, podwalin należy przyjąć 70 kg zbrojenia w m3 betonu

- dla doków należy przyjąć 100 kg zbrojenia w m3 betonu

- stopy fundamentowe należy wycenić zgodnie ze stopą referencyjną SF.01 RYSUNEK KW101, w którym należy dostosować długości i ilości prętów 1,2,4,5 do kształtu pozostałych fundamentów bez zmiany rozstawu i średnic; pozostałe pręty tj. nr 3,6,7 będą takie same dla każdego fundamentu;

- kształty podwalin i doków zawarto na rysunkach KW003 KŁADY PODWALIN

- słupy należy posadowić na 2 cm podlewce z wypełnieniem kanałów montażowych materiałem   SIKAGROUT 4N lub równoważnym

- należy ująć w wycenie cenę 1 kg marek stalowych montowanych w słupach żelbetowych oraz 8 wsporników zlokalizowanych na słupach żelbetowych o wymiarach 05*04*04 m wraz z dodatkowym zbrojeniem w ilości 250 kg / m3 wspornika

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów

Termin składania ofert 07-03-2018
Nazwa i adres zamawiającego Arpack Polska Sp. z o.o.
Os. Przemysłowe 10A
69-100 Słubice
NIP: 5981470994
Tel. 957501310
www.arpack.pl
Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności.
Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
 

 • Elektronicznie (w formacie .pdf lub .jpg) na adres: manko@arpack.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta do zapytania ofertowego nr 01/02/2018”
 • W wersji papierowej do siedziby firmy na adres: Os. Przemysłowe 10a, 69-100 Słubice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 01/02/2018”.
 
Oferta złożona w jednej z w.w. form po terminie składania oferty nie będzie rozpatrywana.
 
Oferta musi zawierać następujące elementy:
 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP , nr KRS/EDG),
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty,
 • Odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Odniesienie do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu,
 • Cenę całkowitą netto, brutto
 • Warunki i termin płatności,
 • Okres, w dniach kalendarzowych, realizacji przedmiotu zamówienia,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
 
Sposób przygotowania oferty:
 • oferta musi zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym złącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/02/2018,
 • każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 • oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 • ceny na ofercie powinny być cenami netto, brutto
 • jeżeli ceny na ofercie będą wyrażone w walucie innej niż polski złoty, dla celów weryfikacji, zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
 • oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 • oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,
 • do oferty należy załączyć:
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 01/02/2018);
  • Listę referencyjną (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 01/02/2018);
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 01/02/2018);
  • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego;
  • Dokument poświadczający ilość zatrudnionych pracowników.
 
Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
 • wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert,
 • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje w sposób analogiczny jak miało miejsce upublicznienie zapytania ofertowego tj. poprzez zamieszczenie takiej informacji w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.
 
Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R ” w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Katarzyna Mańko  tel. 883318467  e-mail: manko@arpack.pl
Paweł Rakowski tel. 604137191 e-mail: rakowski@arpack.pl
Pytania techniczne: Tomasz Sobina tel. 797 019 781 e-mail: biuro@probuild.org.pl  
Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na wykonanie robót budowlanych  związanych z:
1. wykopami pod fundamenty, podwaliny, doki oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi z utylizacją. Należy ująć wykonanie wykopów po wykonaniu 20 cm stabilizacji gruntu rodzimego cementem do RM=2,5 MPa.
Uwaga: Wykopy muszą być wykonane od poziomu -0,2 m poniżej poziomu posadzki
2. wykonaniem podbudowy pod fundamenty z betonu klasy C8/10 o grubości 10 cm.
3.  wykonaniem fundamentów, podwalin oraz konstrukcji żelbetowej doków wraz z zasypaniem piaskiem z dowozu i zagęszczeniem w okolicach wykopów do poziomu spodu posadzki (tj. do poziomu -0,2 m) do IS=0,98.
4. dostawą i montażem słupów prefabrykowanych zgodnie z rysunkiem KW002 RZUT PRZYZIEMIA, na którym wskazano rzeczywiste wysokości słupów oraz rysunkiem KW201, na którym wskazano zbrojenie słupa S.01.01; zbrojenie pozostałych słupów jest analogiczne.
ISTOTNE INFORMACJE:
- dobór ilościowy należy przyjąć zgodnie z rysunkiem KW001 RZUT FUNDAMENTÓW z wyłączeniem płyty PF1 oraz komory technicznej KT01;
- dla ław, podwalin należy przyjąć 70 kg zbrojenia w m3 betonu
- dla doków należy przyjąć 100 kg zbrojenia w m3 betonu
- stopy fundamentowe należy wycenić zgodnie ze stopą referencyjną SF.01 RYSUNEK KW101, w którym należy dostosować długości i ilości prętów 1,2,4,5 do kształtu pozostałych fundamentów bez zmiany rozstawu i średnic; pozostałe pręty tj. nr 3,6,7 będą takie same dla każdego fundamentu;
- kształty podwalin i doków zawarto na rysunkach KW003 KŁADY PODWALIN
- słupy należy posadowić na 2 cm podlewce z wypełnieniem kanałów montażowych materiałem   SIKAGROUT 4N lub równoważnym
- należy ująć w wycenie cenę 1 kg marek stalowych montowanych w słupach żelbetowych oraz 8 wsporników zlokalizowanych na słupach żelbetowych o wymiarach 05*04*04 m wraz z dodatkowym zbrojeniem w ilości 250 kg / m3 wspornika
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów
Miejsce realizacji zamówienia Teren inwestycji Arpack Polska Sp. z o.o.
Działka nr 74/182
Os. Przemysłowe
69-100 Słubice
Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Termin realizacji zamówienia Termin rozpoczęcia zamówienia: 27.03.2018r.
Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 2,5 miesiący od terminu podpisania umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór dostawcy w zakresie robót budowlanych i  wykonanie robót budowlanych  związanych z:
1. wykopami pod fundamenty, podwaliny, doki oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi z utylizacją. Należy ująć wykonanie wykopów po wykonaniu 20 cm stabilizacji gruntu rodzimego cementem do RM=2,5 MPa.
Uwaga: Wykopy muszą być wykonane od poziomu -0,2 m poniżej poziomu posadzki
2. wykonaniem podbudowy pod fundamenty z betonu klasy C8/10 o grubości 10 cm.
3.  wykonaniem fundamentów, podwalin oraz konstrukcji żelbetowej doków wraz z zasypaniem piaskiem z dowozu i zagęszczeniem w okolicach wykopów do poziomu spodu posadzki (tj. do poziomu -0,2 m) do IS=0,98.
4. dostawą i montażem słupów prefabrykowanych zgodnie z rysunkiem KW002 RZUT PRZYZIEMIA, na którym wskazano rzeczywiste wysokości słupów oraz rysunkiem KW201, na którym wskazano zbrojenie słupa S.01.01; zbrojenie pozostałych słupów jest analogiczne,
 
zgodnie z załączoną dokumentacją wykonawczą
 
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  związanych z:
1. wykopami pod fundamenty, podwaliny, doki oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi z utylizacją. Należy ująć wykonanie wykopów po wykonaniu 20 cm stabilizacji gruntu rodzimego cementem do RM=2,5 MPa.
Uwaga: Wykopy muszą być wykonane od poziomu -0,2 m poniżej poziomu posadzki
2. wykonaniem podbudowy pod fundamenty z betonu klasy C8/10 o grubości 10 cm.
3.  wykonaniem fundamentów, podwalin oraz konstrukcji żelbetowej doków wraz z zasypaniem piaskiem z dowozu i zagęszczeniem w okolicach wykopów do poziomu spodu posadzki (tj. do poziomu -0,2 m) do IS=0,98.
4. dostawą i montażem słupów prefabrykowanych zgodnie z rysunkiem KW002 RZUT PRZYZIEMIA, na którym wskazano rzeczywiste wysokości słupów oraz rysunkiem KW201, na którym wskazano zbrojenie słupa S.01.01; zbrojenie pozostałych słupów jest analogiczne.
 
ISTOTNE INFORMACJE:
- dobór ilościowy należy przyjąć zgodnie z rysunkiem KW001 RZUT FUNDAMENTÓW z wyłączeniem płyty PF1 oraz komory technicznej KT01;
- dla ław, podwalin należy przyjąć 70 kg zbrojenia w m3 betonu
- dla doków należy przyjąć 100 kg zbrojenia w m3 betonu
- stopy fundamentowe należy wycenić zgodnie ze stopą referencyjną SF.01 RYSUNEK KW101, w którym należy dostosować długości i ilości prętów 1,2,4,5 do kształtu pozostałych fundamentów bez zmiany rozstawu i średnic; pozostałe pręty tj. nr 3,6,7 będą takie same dla każdego fundamentu;
- kształty podwalin i doków zawarto na rysunkach KW003 KŁADY PODWALIN
- słupy należy posadowić na 2 cm podlewce z wypełnieniem kanałów montażowych materiałem   SIKAGROUT 4N lub równoważnym
- należy ująć w wycenie cenę 1 kg marek stalowych montowanych w słupach żelbetowych oraz 8 wsporników zlokalizowanych na słupach żelbetowych o wymiarach 05*04*04 m wraz z dodatkowym zbrojeniem w ilości 250 kg / m3 wspornika
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów
Kod CPV 45000000-7
Nazwa kodu CPV Roboty budowlane
Harmonogram realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z terminem realizacji zamówienia  
Warunki udziału w postępowaniu Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. spełnią wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
 3. zapewnią w cenie nadzór nad pracami budowlanymi,
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
 5. poświadczają, że posiadają pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości min. 20 osób
 6. dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 7. posiadają niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przedstawią listę zrealizowanych zamówień o zakresie zbliżonym do niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego w okresie ostatnich 3 latach w ilości do 5 realizacji.
 8. Przedstawią aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym
 
Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie złożenia:
- oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
-   listy referencyjnej przesłanej przez Oferenta wraz ze składaną ofertą – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
- dokumentu poświadczającego ilośc pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze składana ofertą
- aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym
 
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
Uwaga: Zamawiający nie przewiduje procedury wezwania do uzupełnienia ofert niekompletnych. Przewiduje się jedynie możliwość udzielenia wyjaśnień w sytuacji, gdy oferta budzi wątpliwości, pod warunkiem, że udzielając wyjaśnień wykonawca na zmierza do zmiany treści oferty lub wartości ocenianych jako kryteria oceny ofert (cena, termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia).
Wykluczenia Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą,  polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4  do niemniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym)
Warunki zmiany umowy   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z powodu:
 1. działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie
 2. zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy
 3. zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia
 4. w przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe
 5. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
 
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Zamówienie uzupełniające Nie dotyczy
Lista dokumentów oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
 • Formularz oferty (Załącznik nr 1 )
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2)
 • Lista referencyjna (Załącznik nr 3)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 4)
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym
 • Dokument poświadczający ilość zatrudnionych pracowników na umowę o pracę 
Ocena oferty
Kryteria oceny Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. Cena [1]  - 50 pkt. (50%)
 2. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia – 10 pkt. (10%)
 3. Czas realizacji przedmiotu zamówienia ( wyrażony w dniach kalendarzowych, nie krótszy niż 45 dni)– 40 pkt. (40%)
 
Ocenie poddane zostaną oferty, które spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegały wykluczeniu.
 
[1] W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP  z ostatniego dnia składania ofert.
Opis sposobu przyznawania punktacji Liczba punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez członków komisji dokonującej oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
 
 1. Cena  1  - 50 pkt. (50%)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru:
 
  x 50 pkt., gdzie:
Pi  - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
 
 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia – 10 pkt. (10%)
Liczba punktów w kryterium „Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana zgodnie z poniższą punktacją:
 • Do 5 dni od daty podpisania umowy– 10 pkt
 • Powyżej 5 dni – 0 pkt
 
 1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia (nie krócej niż 45 dni kalendarzowych)– 40 pkt. (40%)
Liczba punktów w kryterium „Czas realizacji przedmiotu zamówienia”  będzie przyznawana według wzoru:
 
, x 40 pkt.   gdzie:
Rmin – najkrótszy czas realizacji przedmiotu zamówienia ze wszystkich czasów dostawy zaproponowanych przez wszystkich oferentów (nie krótszy niż 45 dni kalendarzowe)
Ri – Czas realizacji przedmiotu zamówienia oferty nr „i” ( nie krócej niż 45 dni kalendarzowe)
Vi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Czas realizacji przedmiotu zamówienia”
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje jej wyniki w sposób analogiczny, jak w przypadku publikacji zapytania ofertowego, tj. zamieści protokół wraz z załącznikami w bazie konkurencyjności oraz stronie internetowej Instytucji
 
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
Załączniki - Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/02/2018)
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 01/01/2018)
- Lista referencyjna (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 01/02/2018)
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 01/02/2018).
- rysunki projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej


​Załączniki do składania oferty

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/02/2018
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 01/02/2018
KW001 RZUT FUNDAMENTÓW
KW002 RZUT PRZYZIEMIA
KW003 KŁADY PODWALIN
KW101 STOPA SF.01
KW201 SŁUP S.01.01