UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODZIAŁANIA 3.2.1 BADANIA NA RYNEK PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020

 
PRZETARGI
ROZEZNANIE RYNKU- ZAPYTANIA OFERTOWE


Nr umowy: POIR.03.02.01-08-0002/17-00
Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielnie prace B+R,

Celem projektu jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, termoizolacyjnych pojemników do transportu gorących i zimnych artykułów spożywczych w oparciu o własne, wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R o łącznym koszcie 437 862,47 PLN, rozwiązania technologiczne,
co przyczyni się do znaczących zmian w rozwoju branży producentów wyrobów opakowaniowych dla branży gastronomicznej,
gdyż wdrożenie unikalnych rozwiązań w nowych pojemnikach termoizolacyjnych pozwoli na otrzymanie produktu znacząco
ulepszonej charakterystyce w stosunku do obecnie istniejących na rynkach docelowych (znanych ze stanu techniki) i zapewni
znacznie lepsze efekty wpływające na trwałość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych oraz wytrzymałość i ekologiczność
innowacyjnego produktu.


Wyniki uzyskane w toku zaawansowanych prac badawczo- rozwojowych zostały zgłoszone do ochrony w postaci wzoru
użytkowego ( sprawozdanie o stanie techniki wskazuje we wszystkich kategoriach ocenę „A”) pn. „termoizolacyjny transportowy
pojemnik na żywność” wg. Wynalazku opracowanego  przez dział badawczo- rozwojowy Arpack Polska w trakcie
przeprowadzonych prac B+R (pierwsze na świecie wdrożenie wzoru użytkowego zgłoszonego do UP RP w dn. 11.03.2017r. o nr
W.126123)


Wartość projektu : 16 728 861,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 11 920 800,00 PLN
Udział dofinansowania w wydatki kwalifikowane: 45 % czyli 5 364 360,00 PLN
Realizacja projektu: 01.01.2018- 31.03.2020
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok osiągnięcia wartościdocelowej Wartość docelowa
Liczba przedsiębiorstw otrzymującychwsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] przedsiębiorstwa 2020 1.00
Liczba przedsiębiorstw otrzymującychdotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] przedsiębiorstwa 2020 1.00
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparciepubliczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)[zł] 2020 11364501.00
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciemw celu wprowadzenia produktów nowych dlarynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] przedsiębiorstwa 2020 1.00
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R [szt.] szt. 2020 1.00
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.] szt. 2019 1.00
Frezarki do wytworzenia narzędzi do produkcji pojemników termoizolacyjnych szt. 2019 2.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika W ramach projektu konieczne jest zakupienie dwóch frezarek, które będą służyły do wytwarzania narzędzi służących do produkcji pojemników termoizolacyjnych (gastroboksów).

Wytworzone zostaną cztery narzędzia: jedno narzędzie na pojemnik, drugie narzędzie na pokrywkę, trzecie narzędzie na przekładkę pełną i czwarte narzędzie na przekładkę do umieszczenia wkładów chłodzących. Pojemniki termoizolacyjne dopasowane będą do wymiarów stalowych pojemników GN .Obecnie na rynku występuje mnogość wymiarowa pojemników GN. Arpack Polska na początek rozpocznie produkcję gastroboksów do pojemników GN 1/1,później GN ½, GN 2/1 itd. Każdy wymiar pojemnika wymaga wytworzenia czterech narzędzi do produkcji gastroboksów (pojemnik, pokrywka i dwie przekładki).

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: umowa o dofinansowanie projektu, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (dokumenty księgowe, np. faktury VAT protokoły odbioru, potwierdzenia płatności).
Wyposażenie laboratorium kontroli jakości komplet 2019 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Na 1 komplet wyposażenia laboratorium kontroli jakości składają się następujące elementy:
*maszyna wytrzymałościowa z oprogramowaniem (sterowanie automatyczne)(1 szt.)
*detektor metali (4 szt.)

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: umowa o dofinansowanie projektu, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (dokumenty księgowe, np. faktury VAT protokoły odbioru, potwierdzenia płatności).
Wyposażenie warsztatu komplet 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Na 1 komplet wyposażenia warsztatu składają się następujące elementy:
*tokarka CNC (1 szt.)
*wiertarka stołowa (1 szt.)
*piła taśmowa (1 szt.)

Wyposażenie warsztatu będzie niezbędne do wytworzenia form służących do formowania produktu w różnych kombinacjach wymiarowych. W związku z powyższym konieczny jest zakup 1 kompletu pełnego wyposażenia warsztatu.

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: umowa o dofinansowanie projektu, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (dokumenty księgowe, np. faktury VAT protokoły odbioru, potwierdzenia płatności).
Wyposażenie magazynu komplet 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Wnioskodawca dla prawidłowej realizacji inwestycji zamierza wybudować halę produkcyjno-magazynową od podstaw(woj. lubuskie,Słubice).W ramach wybudowanej hali zostanie wyodrębniona cześć magazynowa wyłącznie pod potrzeby nowych produktów.
Na 1 kpl wyposażenia magazynu składają się elementy:
*owijarka do palet do zabezpieczenia produktów na palecie do transportu(stacjonarna, półautomatyczna, z dociskiem wys. masztu 3 m)–1 szt
*maszyna pakująca z systemem odcinania folii, podajnikiem i dociskiem(pozioma) do pakowania pojedynczego w paczki–1 szt
*wózek paletowy (lekki, koła gumowe, udźwig 2000kg) do transportu wewnętrznego jednostek paletowych w trakcie realizacji procesu produkcyjnego–5szt
*wózek widłowy z podnośnikami(elektryczny,udźwig 1,5 t)do transportu wewnętrznego jednostek paletowych do magazynu oraz załadunku–2 szt
Łącznie: 1 kpl.
Sposób pomiaru wskaźnika: umowa o dof. projektu, dok. potwierdzające poniesienie wydatków (dok. księgowe, np. faktury VAT protokoły odbioru)
Liczba nabytych w ramach projektu wartości niematerialnych i prawnych szt. 2018 0.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Nie dotyczy
Liczba nabytych w ramach projektu usług doradczych szt. 2018 0.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Nie dotyczy
Liczba nabytych lub wytworzonych w ramach projektu środków trwałych komplet 2020 8.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika W ramach projektu zaplanowane zostały wydatki na środki trwałe niezbędne z punktu widzenia wdrożenia wyników prac B+R do działalności ARPACK POLSKA SP.Z O.O.:
•Budowa hali produkcyjno-magazynowej(1 sztuka): koszt kwalifikowany 2 120 100 PLN
•Linie formujące EPS/EPP (1 komplet): koszt kwalifikowany 5 586 200 PLN
•Frezarki do wytworzenia narzędzi do produkcji pojemników termoizolacyjnych(2 szt.): koszt kwalifikowany 1 600 000 PLN
•Instalacje technologiczne (1 komplet): koszt kwalifikowany 2 398 000 PLN
•Wyposażenie laboratorium kontroli jakości(1 komplet): koszt kwalifikowany 520 000 PLN
•Wyposażenie warsztatu(1 komplet): 220 000 PLN
•Wyposażenie magazynu(1 komplet): 276 500 PLN

Łącznie: 8 kompletów (na potrzeby prezentacji wskaźnika przyjęto 1 sztuka=1 komplet)

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: umowa o dofinansowanie projektu, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (dokumenty księgowe, np. faktury VAT,protokoły odbioru, dokumenty OT, potwierdzenia płatności)
Budowa hali produkcyjno-magazynowej szt. 2018 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Wnioskodawca dla prawidłowej realizacji inwestycji zamierza wybudować halę produkcyjno-magazynową od podstaw (województwo lubuskie, miasto Słubice).W związku z tym konieczne jest poniesienie wydatków na zakup prac i materiałów budowlanych. Budynek będzie miał powierzchnię użytkową 3900 m2 i będzie zlokalizowany na działce nr ewid. 74/182, obręb nr 3, przy ul.Osiedle Przemysłowe 69-100 Słubice, na obszarze Kostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (prawo własności do gruntu posiada Spółka ARPACK Polska Sp. z o.o. w oparciu o umowę sprzedaży, akt notarialny: Repetytorium A Nr.1267/2017 z dn. 22.02.2017 r.).

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: umowa o dofinansowanie projektu, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (dokumenty księgowe, np. faktury VAT protokoły odbioru zleconych prac budowlanych,potwierdzenia płatności).
Instalacje technologiczne komplet 2018 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Instalacje technologiczne(1 kpl):
KOTŁOWNIA
*Kocioł parowy z ekonomizerem(1 szt)
*Stacja uzdatniania wody z odwróconą osmozą(1 szt)
*Akumulator pary(1 szt)*Rurociągi wraz z armaturą(1 kpl)
SPRĘŻARKOWNIA
*Sprężarka stałoobrotowa z oprz. 1 szt*
Sprężarka zmiennoobrotowa z oprz. 1 szt*
Zbiornik sprężonego powietrza 1 szt
*Rurociągi wraz z armaturą 1 kpl PRÓŻNIA CENTRALNA
*Stacja pomp próżniowych 1 szt
*Zbiornik próżniowy 1 szt.
*Rurociągi wraz z armatur 1 szt WODA TECH./KONDENSAT
*Chłodnia wody 5,5 Kw 1 szt*Chłodnia wody 4Kw 1 szt
*Zbiornik wody naziemny trójdzielny wraz z pompami 1 szt
*Zbiornik wody podziemny wraz z pompami 1 szt
*Hydrofory 2m3/6 bar 2 szt*Rurociągi wraz z armaturą 1 szt
POMPA PODCIŚNIENIOWA
*Dmuchawa podciśnieniow 2 szt
*Rurociągi wraz z armaturą 1 szt
Łącznie: 1 komplet

Sposób pomiaru wskaźnika: umowa o dof. projektu, dok. potwierdzające poniesienie wydatków (dok. księgowe, np. faktury VAT protokoły odbioru,potwierdzenia płatności)
Linie formujące EPS/EPP komplet 2019 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Pojemnik termoizolacyjny do transportu żywności o wysokiej temperaturze i żywności schłodzonej wykonany jest z piocelanu. Materiał ten jest nowym materiałem na rynku, pochodzi z Japonii i jest materiałem posiadającym właściwości EPP i EPS. Materiał charakteryzuje się doskonałą absorpcją wstrząsów i bardzo dobrą izolacją termiczną.Pojemniki z piocelanu są idealne do bezpiecznego transportu wszelkiego rodzaju produktów spożywczych przetworzonych i nieprzetworzonych. Są bardzo trwałe i lekkie jednocześnie zapewniając doskonałą izolacją termiczną (od -40° do +120°C).W pełni podlegają recyklingowi oraz są zgodnie z rozporządzenia UE 1935/2004 W skład linii formujących EPS/EPP niezbędnych do uformowania produktu (1kpl)wejdą następujące elementy:
*LINIA DO PRODUKCJI EPS 1 szt
*LINIA DO PRODUKCJI EPP 1 szt
Sposób pomiaru wskaźnika: umowa o dof. projektu, dok. potwierdzające poniesienie wydatków (dok. księgowe, np. faktury VAT protokoły odbioru,potwierdzenia płatności).
Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok bazowy Wartość bazowa Rok osiągnięcia wartości docelowej Wartość
docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]
EPC 2018 0.00 2021 20.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Na potrzeby projektu zostaną utworzone 20 nowe miejsca pracy(14 stanowisk
produkcyjnych i 6 stanowisk dla magazynierów)-O20/K5/M15.
Zakres ich obowiązków obejmował będzie m.in.:
PRODUKCJA
•Nadzorowanie procesu produkcji
•Zapewnienie odpowiednich materiałów i narzędzi na poszczególnych
stanowiskach
•Rozwiązywanie bieżących, problemów związanych z przebiegiem procesu
produkcji
•Kontrolowanie utrzymania sprawności maszyn i wyposażenia
•Naprawa, konserwacja oraz modernizacja urządzeń technicznych w warunkach
stosowania procedur
MAGAZYN
•Przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i
pomieszczenia magazynowe
•Przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu
•Rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie
ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą
•Wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych
dokumentów rozchodowych
Sposób pomiaru wskaźnika/dok. źródłowy: dok. kadrowe (umowy o pracę i lista
płac)
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach - kobiety [EPC]
EPC 2018 0.00 2021 0.00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC]
EPC 2018 0.00 2021 0.00
Liczba wdrożonych wyników prac B+R [szt.] szt. 2018 0.00 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Nowe produkty, jakie zostaną wdrożone na rynek w wyniku realizacji
niniejszego projektu, są efektem przeprowadzonych prac B+R przez Arpack
Polska Sp. z o.o. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji możliwe będzie
pierwsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów w postaci
unikalnych w skali światowej termoizolacyjnych pojemników do transportu
gorących i zimnych artykułów spożywczych (zgodnie z przedmiotem wzoru
użytkowego zgłoszonego do ochrony do UP RP w dniu 11.03.2017 r. nr
W.126123 - sprawozdanie o stanie techniki wskazuje we wszystkich kategoriach
ocenę „A”), w oparciu o własne, autorskie konstrukcje wypracowane w toku
przeprowadzonych przez Spółkę w okresie 01.01.2016-31.03.2017 prac B+R
(prace własne) o łącznym koszcie 437 862,47 PLN.
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy:
dokumentacja projektowa, raport z przeprowadzonego przez Spółkę projektu
wdrożeniowego, oferta produktowa/katalog nowych produktów Spółki Arpack
Polska.
Liczba wprowadzonych innowacji szt. 2018 0.00 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
W wyniku realizacji niniejszej inwestycji możliwe będzie pierwsze wdrożenie do
produkcji innowacyjnych produktów w postaci unikalnych w skali światowej
termoizolacyjnych pojemników do transportu gorących i zimnych artykułów
spożywczych.Nowe produkty odznaczać się będą innowacyjnością w skali
międzynarodowej,a dzięki swoim unikalnym w skali świata cechom(zwiększona
termoizolacyjność w wyniku zastosowania innowacyjnego systemu przekładek
izolujących,zwiększona o 20% wytrzymałość pojemnika dzięki zastosowaniu
innowacyjnego materiału piocelan oraz obniżony koszt produkcji przemysłowej)
umożliwią uzyskanie zasadniczo ulepszonych właściwości użytkowych, zarówno
w przypadku transportu zimnych, jak i gorących artykułów spożywczych
(innowacja produktowa w skali świata według def. Oslo Manual).

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy:
dokumentacja projektowa,raport z przeprowadzonego przez Spółkę projektu
wdrożeniowego,oferta produktowa/katalog nowych produktów Spółki Arpack
Polska.
Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych [szt.]
szt. 2018 0.00 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
W wyniku realizacji niniejszej inwestycji możliwe będzie pierwsze wdrożenie do
produkcji innowacyjnych produktów w postaci unikalnych w skali światowej
termoizolacyjnych pojemników do transportu gorących i zimnych artykułów
spożywczych.Nowe produkty odznaczać się będą innowacyjnością w skali
międzynarodowej,a dzięki swoim unikalnym w skali świata cechom (zwiększona
termoizolacyjność w wyniku zastosowania innowacyjnego systemu przekładek
izolujących, zwiększona o 20% wytrzymałość pojemnika dzięki zastosowaniu
innowacyjnego materiału piocelan oraz obniżony koszt produkcji przemysłowej)
umożliwią uzyskanie zasadniczo ulepszonych właściwości użytkowych, zarówno
w przypadku transportu zimnych, jak i gorących artykułów
spożywczych(innowacja produktowa w skali świata według def. Oslo Manual)
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: dokumentacja
projektowa,raport z przeprowadzonego przez Spółkę projektu wdrożeniowego,
oferta produktowa/katalog nowych produktów Spółki Arpack Polska
Liczba wprowadzonych innowacji
procesowych [szt.]
szt. 2018 0.00 2020 0.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Nie dotyczy
Liczba wprowadzonych innowacji
organizacyjnych
szt. 2018 0.00 2020 0.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Nie dotyczy
Liczba wprowadzonych innowacji
marketingowych
szt. 2018 0.00 2020 0.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Nie dotyczy
Liczba wprowadzonych innowacji
nietechnologicznych [szt.]
szt. 2018 0.00 2020 0.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Nie dotyczy
Liczba wprowadzonych ekoinnowacji szt. 2018 0.00 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Przedsiębiorstwo wsparte w zakresie ekoinnowacji: ARPACK POLSKA SP. Z O.O.
W ramach projektu Wnioskodawca założył wdrożenie nowych pojemników
termoizolacyjnych z piocelanu, które są o 20% lżejsze od pojemników z EPP, co
oznacza, że do ich produkcji zużyte zostanie o 20% mniej surowca przy
zachowaniu co najmniej tych samych właściwości, jakie posiadają pojemniki
EPP. Ponadto Piocelan to materiał, który może być w 100% zdatny do odzysku,
który jako wyrób niezgodny powstały podczas produkcji, zostanie zmielony i
jako regranulat powróci z powrotem do wyrobu gotowego (odpady zostaną
całkowicie zredukowane) zwiększając bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji.
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy:
dokumentacja projektowa, dokumenty wewnętrzne Spółki potwierdzające
wprowadzenie do działalności Wnioskodawcy (w wyniku realizacji niniejszego
projektu) rozwiązań prośrodowiskowych w zakresie ekoinnowacji (m.in. raporty
środowiskowe, dokumentacja wdrożeniowa).
Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów [zł]
2018 0.00 2021 7546000.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Wartość przychodów osiągnięta w kolejnym pełnym roku od zakończenia
projektu, czyli w 2021 roku wynosi 7 546 000,00 PLN.
Sprzedaż (w szt.):
Polska: 73 500
Eksport: 24 500
Przychody (w PLN): 7 546 000,00 (2021 rok).
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: sprawozdania finansowe,
umowy sprzedaży, faktury ze sprzedaży nowych produktów.
Udział przychodów z tytułu eksportu nowego
produktu w całkowitych przychodach
% (procent) 2018 0.00 2021 25.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Spółka planuje, że sprzedaż na eksport będzie stanowiła 25% całkowitej
sprzedaży nowej produkcji. Rynkiem docelowym dla nowego produktu będzie
rynek Polski i Niemiec.
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: sprawozdania finansowe,
umowy sprzedaży, faktury ze sprzedaży nowych produktów.
ZMNIEJSZENIE MATERIAŁOCHŁONNOŚCI
PRODUKCJI
tony 2018 156.00 2020 124.80
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Pojemniki z piocelanu są o 20% lżejsze od pojemników z EPP, co oznacza, że do
ich produkcji zużyte zostanie o 20% mniej surowca przy zachowaniu co najmniej
tych samych właściwości, jakie posiadają pojemniki EPP. Przyjmując
średnioroczną sprzedaż na poziomie 130.000 pojemników, zużycie materiału
wyniesie 130.000 szt. x waga pojemnika 0,96 kg = 124,8 ton surowca. Przy
takich samych założeniach dla pojemników z EPP zużycie surowca wyniesie
130.000x1,2 kg=156 ton surowca. Przy zastąpieniu pojemników z EPP,
pojemnikami z piocelanu możliwe będzie ograniczenie nadmiernego zużycia
surowców o 20%.
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy:
dokumentacja projektowa, dokumenty wewnętrzne Spółki potwierdzające
wprowadzenie do działalności Wnioskodawcy (w wyniku realizacji niniejszego
projektu) rozwiązań prośrodowiskowych (m.in. raporty środowiskowe,
dokumentacja wdrożeniowa
ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW (REDUCE) kg 2018 650.00 2020 0.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Piocelan to materiał, który może być w 100% zdatny do odzysku. Odzysk ten
może być realizowany w dwojaki sposób. Jeden z nich to ograniczenie
powstawania odpadów produkcyjnych. Wyrób niezgodny, który może powstać
podczas produkcji, zostanie zmielony i jako regranulat powróci z powrotem do
wyrobu gotowego. Poziom wyrobu niezgodnego dla tego produktu określony
został na poziomie 0,5%. W przypadku produkcji 130.000 pojemników odpad
produkcyjny wynosi 130 ton x 0,5% = 650 kg. Odpad ten zostanie zredukowany
do poziomu 0 kg, ponieważ zostanie zmielony i zawrócony do produkcji.
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: dokumentacja projektowa,
dokumenty wewnętrzne Spółki potwierdzające wprowadzenie do działalności
Wnioskodawcy (w wyniku realizacji niniejszego projektu) rozwiązań
prośrodowiskowych (m.in. raporty środowiskowe, dokumentacja wdrożeniowa).
MOŻLIWOŚĆ PRZETWARZANIA OPAKOWAŃ I
ODPADÓW, KTÓRYCH NIE DAJE SIĘ UŻYĆ
PONOWNIE (RECYCLE)
szt. 2018 0.00 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Recykling odpadów z tworzyw sztucznych – recykling materiałowy to powtórne
wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych, który jest najlepszą metodą
usuwania ich ze środowiska. Spółka Arpack Polska będzie oferowała klientom
możliwość odbioru zużytych pojemników termoizolacyjnych. W ten sposób
zostanie ograniczona ilość odpadów, uszkodzone pojemniki zostaną zmielone i
przekierowane do produkcji nowych pojemników celem ich ponownego
przetworzenia.
Wartość bazowa wskaźnika: 0 (dotychczas w działalności Wnioskodawcy takie
rozwiązania nie były stosowane)
Wartość docelowa wskaźnika: 1 (po raz pierwszy pojawia się u Wnioskodawcy
możliwość przetwarzania opakowań, których nie daje się użyć ponownie)
Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy: dokumentacja projektowa,
dokumenty wewnętrzne Spółki potwierdzające wprowadzenie do działalności
Wnioskodawcy (w wyniku realizacji niniejszego projektu) rozwiązań
prośrodowiskowych (m.in. raporty środowiskowe, dokumentacja wdrożeniowa).
I CECHA - System przekładek izolujących
wzmacniających termoizolacyjność
°C/h 2018 2.50 2020 1.00
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Pojemniki termoizolacyjne do transportu żywności(cateringowe) wyposażone są
w innowacyjne przekładki, które wzmacniają efekt termoizolacyjności.Przy
zastosowaniu przekładki do transportu gorącej żywności utrzymuje ona dłużej
wysoką temperaturę Dzięki zastosowaniu przekładki do żywności schłodzonej,
która wyposażona jest w specjalne miejsca na wkłady chłodzące,
transportowana żywność dłużej pozostanie schłodzona-ŻADNA Z FIRM
KONKURENCYJNYCH NIE POSIADA PODOBNEGO SYSTEMU(INNOWACJA
PRODUKTOWA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM).
Przy pojemnikach wykonanych z EPP następuje spadek temperatury o
2-2,5°C/h.Przy pojemnikach termoizolacyjnych wykonanych z nowego
materiału, jakim jest Piocelan z zastosowaniem innowacyjnych przekładek,
spadek temperatury wynosi tylko 1°C na godzinę
Sposób pomiaru wskaźnika/dok. źródłowy:
Dok. projektowa, dok. wew. Spółki potwierdzające wprowadzenie do działalności
Wnioskodawcy nowych produktów,raport z przeprowadzonego projektu
wdrożeniowego,oferta produktowa.
II CECHA – Zwiększona wytrzymałość
pojemnika dzięki zastosowaniu
innowacyjnego materiału piocelan
MPa 2018 0.43 2020 0.52
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Na rynku obecnie występują pojemniki termoizolacyjne wykonane z materiału
EPP,czyli polipropylenu spienionego, który jest tworzywem stosowanym w
produkcji opakowań wielokrotnego użytku oraz produktów technicznych, w
szczególności tam, gdzie wymagana jest wysoka sprężystość przy
powtarzającym się obciążeniu statycznym i dynamicznym. Piocelan to materiał
o wytrzymałości wyższej o 20% od standardowego materiału EPP. Materiał ten
charakteryzuje się doskonałą absorpcją wstrząsów i bardzo dobrą izolacją
termiczną. Pojemniki z piocelanu są idealne do bezpiecznego transportu
wszelkiego rodzaju produktów spożywczych przetworzonych i
nieprzetworzonych. Są bardzo trwałe i lekkie, zapewniając doskonałą izolacją
termiczną (od -40° do +120°C). 

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy:
Dok. projektowa, dok. Wewn. Spółki potwierdzające wprowadzenie do
działalności Wnioskodawcy nowych produktów, raport z przeprowadzonego
projektu wdrożeniowego, oferta produktowa Arpack Polska
III CECHA – Obniżona waga produktu kg 2018 1.20 2020 0.96
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Oferowane obecnie na rynku polskim i zagranicznym gastroboxy wykonane są z
EPP (polipropylen spieniony). W przypadku oferowania produktów z piocelanu o
zwiększonej wytrzymałości w stosunku do produktu wykonanego z EPP,
Wnioskodawca uzyska możliwość wyprodukowania pojemników lżejszych nawet
o 20%.

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy:
dokumentacja projektowa, dokumenty wewnętrzne Spółki potwierdzające
wprowadzenie do działalności Wnioskodawcy nowych produktów, raport z
przeprowadzonego przez Spółkę projektu wdrożeniowego, oferta
produktowa/katalog produktów Arpack Polska Sp. z o.o.
IV CECHA – Obniżony koszt produkcji
przemysłowej = oszczędność w cenie zakupu
szt. 2018 1.00 2020 0.80
Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz
sposobu weryfikacji osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźnika
Wnioskodawca odpowie na potrzeby rynku oferując nowe pojemniki
termoizolacyjne wykonane z piocelanu. Oferowane obecnie na rynku polskim i
zagranicznym gastroboxy wykonane są z EPP (polipropylen spieniony). W
przypadku oferowania produktów z piocelanu o zwiększonej wytrzymałości w
stosunku do produktu wykonanego z EPP, Wnioskodawca uzyska możliwość
wyprodukowania pojemników lżejszych nawet o 20%. W związku z tym
uzyskane zostaną oszczędności przy kosztach wytworzenia produktu w
wysokości 20% w stosunku do kosztów wytworzenia boxów z EPP=oszczędność
w cenie produktu: z 96,00 zł jako cena konkurencji do 77,00 zł za nowy produkt
Wnioskodawcy. 

PARAMETR: obniżony koszt produkcji 
Wartość bazowa: 1 
Wartość docelowa: 0,8 

Sposób pomiaru wskaźnika/dokument źródłowy:
Dok. projektowa, dok. wewnętrzne Spółki potwierdzające wprowadzenie do
działalności Wnioskodawcy nowych produktów, raport z przeprowadzonego
projektu wdrożeniowego, oferta produktowa Arpack Polska