Wiadomości

Dofinansowanie z UE

Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-08-008/13-00
Numer wniosku o dofinansowanie: WND.POIG.04.04.00-08-008/13

TYTUŁ projektu: „ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów z tworzyw sztucznych"

Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 : Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013

Osoby kontaktowe do udzielania informacji o Projekcie:
  1. Joanna Szymańska- Cierach 
e-mail: szymanska@arpack.pl